10. listopada br. zawarliśmy umowę o partnerstwie w strategicznym ze Stowarzyszeniem Top 500 Innovators. Współpraca między Leonarto a Stowarzyszeniem obejmowała będzie m. in. identyfikację obiecujących projektów wynalazczych za pośrednictwem absolwentów programu „Top 500 Innovators” zlokalizowanych na co dzień w kilkudziesięciu ośrodkach kreowania innowacji w Polsce.

Program „Top 500 Innovators” to uruchomiony w 2011 r. największy w historii Polski program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników. W jego ramach polscy naukowcy i przedstawiciele ośrodków innowacji biorą udział w 9-tygodniowym programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) takich jak Stanford University, Berkeley, Cambridge University. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, w tym przez przedstawicieli funduszy VC, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach, uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja Programu ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania, tak, aby zapewnić efektywny transfer wyników prac B+R do gospodarki.
Do końca 2015 r. w Programie udział weźmie 500 osób z najlepszych polskich ośrodków badawczych oraz centrów transferu technologii. Program w całości finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Talk – Action = Bullshit