Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dla osób kontaktujących się z Leonarto Funds SCSp oraz Leonarto Management Sarl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (gdy dane o Pani/Panu otrzymaliśmy od Pani/pana) lub z art. 14 ust. 1 i ust. 2 (gdy dane o Pani/Panu pozyskaliśmy z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorami Pani/Pana danych osobowych (to jest danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz danych dotyczących sprawy, w jakiej Pani/Pan się z nami kontaktuje, jak również w przypadku zawarcia z Nami umowy – danych niezbędnych do jej zawarcia i wykonania, a także innych danych, które zobowiązani będziemy zebrać zgodnie z przepisami prawa lub na których przetwarzanie wyrazi Pani/Pan zgodę) jest spółka Leonarto Funds SCSp oraz Leonarto Management Sarl (dalej odpowiednio „Administrator” lub „My”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Nami za pomocą poczty elektronicznej – wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@leonarto.vc.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w sytuacji, gdy wyrażona zostanie dla Nas przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu (w tym do celów związanych z marketingiem, wysyłką newslettera) – Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w sytuacji, gdy dane te podane zostały w celu zawarcia lub wykonania umowy z Administratorem i w zakresie, w jakim są one niezbędne do jej zawarcia lub wykonania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny na wykonanie tejże umowy (oraz kolejnych, jeżeli zostaną zawarte), jej rozliczenia, a także następnie przez okres konieczny z uwagi na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi z tą umową,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w sytuacji, gdy dane są niezbędne do wykonania ciążącego na Nas obowiązku prawnego, w tym w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas istnienia tego obowiązku lub inny wskazany w przepisach prawa,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas, w tym:
 5. do celów kontaktu z Panią/Panem, jeżeli kontaktuje się Pani/Pan w innym celu niż zawarcie umowy. W tym celu Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie,
 6. jeżeli zawarta została przez Panią/Pana z Nami umowa – do celów marketingu Naszych produktów i usług – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przez jaki będzie istniała więź pomiędzy Panią/Panem a jednym z Administratorów, albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli wcześniej wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Zaś w sytuacji, gdy dodatkowo wyrazi Pani/Pan osobną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingowym przez okres dłuższy lub przez inne podmioty, wówczas Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do chwili wycofania tej zgody,
 7. do celów wykonania kopii zapasowej/archiwizacji – w przypadku, gdy Pani/Pana dane będą poddane archiwizacji lub znajdą się w kopii zapasowej, będą one przetwarzane w tym celu przez czas ustalony przez Administratorów dla przechowywania takiej kopii zapasowej lub archiwalnej.

Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Pani/Pan:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 2. prawo do przenoszenia danych – jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania lub zawarcia umowy),
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych- jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 4. prawo w każdym czasie wycofać zgodę (przesyłając w tym celu swoje oświadczenie w wybranej formie – zgodnie z danymi kontaktowymi Administratora podanymi powyżej) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, zaś wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, podmiotom powiązanym, podmiotom świadczącym obsługę księgową, prawną oraz podmiotom, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora, w tym Atdomco Sarl z siedzibą w Luxemburgu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza granice Polski w szczególności w związku z korzystaniem przez Leonarto z rozwiązań chmurowych, które wymagają przesyłania i przechowywania danych osobowych w data center dostawców tych rozwiązań. W przypadku, gdy dochodzić będzie do przekazywania tych danych do tzw. państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, Leonarto dołoży należytych starań by odbywało się to z zachowaniem prawa i odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa danych, np. po zawarciu modelowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w zakresie transferu danych do USA transfer taki odbywać będzie się do podmiotów, które są certyfikowane w ramach tzw. programu Privacy Shield .

Informujemy, że Pani/Pana dane możemy dodatkowo pozyskiwać ze źródeł powszechnie dostępnych (jak np. rejestry przedsiębiorców, strony internetowe, prasa).

Talk – Action = Bullshit