Polityka Prywatności

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej (https://www.leonarto.vc – dalej zwanej „Stroną”). 

Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą Strony www.leonarto.vc (dalej zwanej „Stroną”), w tym w przypadku logowania się do serwisu dostępnego w zakładce „Strefa inwestora” (dalej zwanej „Strefą Inwestora”), a także w przypadku korzystania ze stron Leonarto w portalach społecznościowych są:  

Leonarto Alfa Spółka Akcyjna ASI Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000807307, NIP: 8992789985 oraz

Leonarto Alfa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000697623, NIP: 8992829377

Zaś w przypadku przetwarzania danych do celów związanych z kontaktowaniem się za pomocą danych podanych na Stronie, administratorem będzie właściwa spółka, do której skierowana jest próba kontaktu:

 1. Leonarto Alfa Spółka Akcyjna ASI Spółka komandytowa lub
 2. Leonarto Alfa Spółka Akcyjna lub
 3. Leonarto Funds SCSp z siedzibą 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Luxemburgu pod numerem B234200 lub
 4.  Leonarto Management S.a.r.l. z siedzibą 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Luxemburgu pod numerem B233632.

„Leonarto”, „My”, „Nasz”, „Nas” etc. oznacza odpowiednio Spółkę, która w danej sprawie jest administratorem Twoich danych osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami: 

 1. pocztą – na adres:
  • Leonarto Alfa Spółka Akcyjna ASI Spółka komandytowa / Leonarto Alfa Spółka akcyjna, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław – w przypadku spraw związanych z tymi spółkami
  • Leonarto Funds SCSp / Leonarto Management S.a.r.l., 2 Place de Strasbourg, L-25652 Luxembourg – w przypadku spraw związanych z tymi spółkami
 2. mailowo – rodo@leonarto.vc  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu: 

a) odpowiedzi na zapytania kierowane do Nas za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych na Stronie – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, 

b) prowadzenia statystyk, analizy sposobu korzystania ze Strony, a także poprawy jej funkcjonowania – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, 

c) umożliwienia korzystania z usług świadczonych za pomocą Strefy inwestora,

d) dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Następujące Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów wskazanych powyżej: 

 1. gdy wysyłasz wiadomość na adres e-mail Administratora zamieszczony na Stronie: adres e-mail, data i godzina przesłania nam Twojej wiadomości, a także inne dane, które zawrzesz w swoim zapytaniu, takie jak Twoje dane indentyfikacyjne, czy treść zapytania, z którym się zwracasz.
 2. gdy korzystasz ze Strefy inwestora: nazwa użytkownika, adres e-mail, inne dane identyfikacyjne, dane o korzystaniu z funkcjonalności zapewnianych przez Strefę inwestora,
 3. dodatkowo każdorazowo, gdy odwiedzasz Stronę: dane identyfikujące urządzenie, z którego korzystasz, sposób korzystania z naszej Strony – dane w tym zakresie będziemy chronić, jednakże z zasady nie przypisujemy ich do konkretnej osoby i będą one uznawane za dane osobowe tylko, jeżeli bez nadmiernego wysiłku i kosztów będą pozwalać na identyfikację konkretnej osoby. 

Przekazywanie danych osobowych 

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

a) osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, komunikacji elektronicznej, hostingu), a także ich podwykonawcom,

b) podmiotom z grupy kapitałowej Leonarto (podmiotom powiązanym z Leonarto), w szczególności gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Leonarto (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),

c) odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

d) innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

Wskazani powyżej odbiorcy danych mają siedzibę głównie w Polsce, Luxemburgu i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku odbiorców spoza EOG zadbamy, aby dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, w tym stosowali standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub byli uczestnikami programu UE-USA Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Wtyczki i linki do stron podmiotów trzecich

Na Stronie znajduje się wtyczka portalu Facebook pozwalająca udostępniać aktualności ze Strony na Twoim profilu w tym portalu społecznościowym. Leonarto wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Leonarto i Facebook znajdziesz na tej stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Natomiast informacje o tym jak Facebook przetwarza dane osobowe na potrzeby statystyk dostępne są w tym miejscu  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Informujemy dodatkowo, że na Stronie mogą znajdować się linki do innych stron, w tym profili w mediach społecznościowych należących do Leonarto lub do osób pełniących różne funkcje w Leonarto. Strony te mają własne zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych, z którymi powinieneś się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z tych stron.

Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych u góry.

a) Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.

b) Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzielona zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

c) Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.

d) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.

3) Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku spółek z siedzibą w Polsce (PUODO) oraz Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) w przypadku spółek z siedzibą w Luxemburgu. 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) dla celów odpowiedzi na Twoje zapytanie o kontakt – od dnia przekazania nam zapytania do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozwiązania sprawy, w związku z którą się kontaktujesz, 

b) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę – od chwili udzielenia tej zgody przez czas, przez jaki dane te będą niezbędne do celu, jakiemu służyło ich zebranie, ale nie dłużej niż do czasu, kiedy zgoda ta zostanie przez Ciebie wycofana, 

c) dla celów archiwalnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – od chwili zebrania Twoich danych do czasu, przez jaki istnieje nasz prawnie uzasadniony interes, nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku, w którym zebraliśmy dane, albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 

Polityka Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookie.

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika wchodzącego na Stronę, który m.in. umożliwia prawidłowe działanie określonych funkcji. Używamy również plików cookie do gromadzenia danych statystycznych dotyczących liczby osób odwiedzających stronę internetową oraz sposobu korzystania z niej. Dane te pozwalają nam na rozwój i optymalizację strony internetowej. Korzystamy także z cookies w celu zapamiętania dokonanych przez Ciebie z pomocą Strony wyborów, tak byś nie musiał dokonywać ich wielokrotnie (np. w zakresie języka wyświetlania Strony, czy akceptacji plików cookie).

Dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookie umieszczonych za pomocą naszej Strony są wykorzystywanie wyłącznie do celów własnych, a nie do celów osób trzecich. W szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia i przeglądarki użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Wykorzystywane przez nas pliki cookie nie mają na celu zbierania i przekazania do Leonarto informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację Ciebie. Czasami jednak informacje takie zostaną zebrane na skutek połączenia z innymi posiadanymi przez Leonarto danymi, co może się wydarzyć w szczególności, gdy korzystasz ze Strony w zakresie wymagającym zalogowania się do tzw. „Strefy inwestora”.

Stosowane przez nas pliki cookie mogą być usuwane automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej przez użytkownika (tzw. „sesyjne pliki cookie”) lub przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu usprawnienia przyszłych wizyt na stronie internetowej (tzw. „trwałe pliki cookie”). Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Strona nie korzysta z cookies marketingowych lub z analityki dostarczanej przez podmioty trzecie, jak również nie korzysta z innych podobnych technik śledzących zachowanie użytkowników.

Strona zawiera wtyczki oraz odnośniki do innych stron internetowych (takich jak serwisy społecznościowe), których administratorami są inne podmioty. Na stronach tych ich administratorzy mogą zamieszczać inne rozwiązania typu cookies, niż opisane powyżej. Zalecamy każdorazowo zapoznanie się z zasadami dotyczącymi rozwiązań typu cookies stosowanych przez tych dostawców, które udostępniają oni na swoich stronach internetowych.

Jak uniknąć plików cookie?

Możesz zablokować wykorzystywanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby automatycznie odrzucała umieszczanie plików cookie lub informowała o każdym przypadku, kiedy strona internetowa żąda zapisania pliku cookie. Możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookie przy pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę nad stosowaniem plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Instrukcje zarządzania plikami cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek: 

 1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 
 2. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 
 3. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 4. Apple Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 5. Windows Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Talk – Action = Bullshit